Competitiereglement s.v.Zwijndrecht   2010 - 2011

===========================================================

Artikel 1:

Algemeen

Dit reglement is van toepassing voor de huishoudelijke competitie van de schaakvereniging Zwijndrecht.
 
Artikel 2:

Leiding

De leiding van de in artikel 1 genoemde competitie berust bij de door het bestuur benoemde competitieleider of diens plaatsvervanger.
Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich ter zake mochten voordoen.
 
Artikel 3:

Beroep

Tegen de op grond van artikel 2 genomen beslissing kan beroep worden aangetekend bij het bestuur van de schaakvereniging Zwijndrecht.
Een beroep moet schriftelijk, met redenen omkleed binnen 7 werkdagen nadat de beslissing is genomen bij de sekretaris van de s.v.Zwijndrecht worden ingediend.
Een afschrift van dit beroep moet gestuurd worden naar de tegenstander en de competitieleider (of diens plaatsvervanger).
Dit beroep zal worden behandeld binnen 4 weken door het bestuur van de schaakvereniging, minus het bestuurslid, dat de beslissing nam.

 
Artikel 4:

Reglement

Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de F.I.D.E., inclusief de laatst gepubliceerde wijzigingen d.d. 1 juli 2005, met een speeltempo van 1 uur en 45 minuten per persoon voor de gehele partij. Notatie is verplicht tot 5 minuten voor het verstrijken van de individuele tijd.
 
Artikel 5:

Honorering

Volgens artikel 11 van het F.I.D.E.-reglement wordt er voor een gewonnen partij 1 (n) punt toegekend, voor een gelijkspel een (half) punt en voor een verloren partij 0 (nul) punten.

 
Artikel 6:

Stand

De (eind)stand wordt bepaald naar het gescoorde percentage (aantal punten, gedeeld door het aantal gespeelde partijen).
Bij een gelijk percentage wordt gekeken naar het aantal weerstandspunten, daarna het aantal SB-punten en vervolgens het onderling resultaat.
 
Artikel 7:

Beginstand

De beginstand van de competitie 2005-2006 aan de hand van de interne rating, zoals die behaald is in de Voorjaarscompetitie 2005.
Wanneer een speler daaraan niet heeft meegedaan, of tussentijds instroomt, bepaalt de competitieleider de rating van deze speler, naar aanleiding van alle beschikbare gegevens (oude vereniging, KNSB, enz).
 
Artikel 8:

Indeling

Er wordt zoveel mogelijk ingedeeld volgens het zgn. Zwitserse systeem.
De eerste 2 3 ronden wordt de indeling handmatig gemaakt, waarbij gelet wordt, dat de spelers met hetzelfde scoringspercentage in zoveel mogelijk opvolgende rating (speelsterkte) worden ingedeeld.
 
Artikel 9:

Vrije ronde

De laagst geklasseerde aanwezige speler, die nog geen vrije ronde heeft gehad, krijgt bij een oneven aantal spellers, een vrije ronde.

 
Artikel 10:

Ronden

We spelen in n groep, totaal ca.36 ronden.
 
Artikel 11:

Afmelding

Afmelding is niet meer noodzakelijk. Iedere speler die voor 20.15 aanwezig is op een speelavond wordt ingedeeld door de competitieleider. Binnenkomst na 20.15 geeft geen recht meer op indeling, maar is afhankelijk van het inzicht van de competitieleider.

 
Artikel 12:

Subgroepen

Vanuit de beginstand wordt iedereen naar aanleiding van de interne rating ingedeeld in een subgroep A, B of C. (Bijv. 30 spelers: 10 in A, 10 in B en 10 in C).
Nieuwe spelers worden n.a.v. hun (geschatte) rating volgens artikel 7 in groep A, B of C ingedeeld.
 
Artikel 13:

Periodekampioenschap

Na 12, 24 en ca.36 ronden worden tussenranglijsten per subgroep gemaakt en worden er voor de best scorende speler per subgroep een prijs uitgereikt.
Voor een periodekampioenschap van een (sub)groep moeten tenminste 6 partijen gespeeld zijn.
 
Artikel 14:

Herindeling subgroepen

Na een blok van 12 ronden, wordt men opnieuw ingedeeld in een blok ter grootte van 1/3 van het totale deelnemersveld en wel naar aanleiding van de behaalde TPR (toernooiprestatierating) in het vorige blok van 12 ronden.
Artikel 15:

 

Na een periode van 12 ronden begint iedereen met 0 % voor de komende periode maar de percentagescore van de vorige periode(n) blijft bestaan voor het totale clubkampioenschap.
 
Artikel 16:

Tegenstander

Per blok van 12 ronden mag men maximaal 2 keer tegen dezelfde tegenstander.
Er moeten wel tenminste 4 weken tussen de 1e (3e , 5e) en de 2e (4e, 6e )ontmoeting zijn.
Bij de even ontmoeting wordt er wel met verschillende kleur tegen elkaar gespeeld (in ieder blok kan men twee keer dezelfde tegenstander treffen).
 
Artikel 17:

Afmeldingen

Het totaal aantal afmeldingen voor deze competitie bedraagt 10.
RSB-wedstrijden/RSB-wedstrijdleider is geen afmelding.
Trainingen zijn wel interne afmeldingen.
Heeft men meer dan 10 afmeldingen, dan gelden deze afmeldingen als een verloren partij volgens artikel 11 van het FIDE-reglement.
 
Artikel 18:

Clubkampioen

Voor het clubkampioenschap moeten minimaal 18 partijen gespeeld zijn.
Bij de eindstand zijn er prijzen voor de nrs. 2 en 3, de drie spelers met de grootste stijging van de interne rating na ca. 36 ronden ten opzichte van de beginratinglijst.
Bij de laatste prijsuitreiking kan dezelfde speler geen twee prijzen ontvangen, waarbij de prijzen voor de eindstand boven de ratingprijzen gaan.
 
Artikel 19:

Onvoorzien

In onvoorziene omstandigheden beslist de competitieleider of zijn plaatsvervanger.

Het bestuur,                                                                                                          september 2010.